Våra hus är K-märkta

Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad.

Klassificeringen används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detaljplanering och bygglovsprövning.

Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kulturhistoriska värde och våra hus i Traviata blev vid en inventering 2010(?) klassade med den näst högsta klassificeringen (grön), vilket betyder att "fastigheten har bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt".
Undantaget inom Traviata är Kärrgränd 52-64 som har gul klassificering, vilket innebär "fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsdelen och/eller av visst kulturhistoriskt värde". Anledningen är att denna länga har ett annat tak till följd av en brand.

Som ägare och förvaltare av en kulturhistoriskt värdefull byggnad bör man beakta följande:

  • Att  större  till- och påbyggnader  undviks.
  • Att  husets  ursprungliga  fasad- och  takmaterial  bibehålls  och  att  tilläggs-isoleringar  undviks.
  • Att  husets  ursprungliga  detaljutformning  med  fönster,  portar, balkonger,  fasad  utsmyckningar  med mera bibehålls.
  • Att  husets  ursprungliga  färgsättning  bibehålls.
  • Att  byggnaden  underhålls  kontinuerligt  med  metoder  och  material  som  är  anpassade  till  husets  ursprungliga  utformning,  särdrag  och byggnadsteknik.
  • Att  ursprungliga  planlösningar  bibehålls  och  att  eventuell  kulturhistoriskt
    värdefull  inredning  bevaras.
  • Att  tidstypisk  markplanering  och  växtlighet  bevaras.

I samband med att klassningen gjordes skickades information om detta ut till alla fastighetsägare i vår samfällighet. Det är varje fastighetsägares ansvar att beakta ovan punkter. Samfälligheten har inget med detta att göra utan publicerar denna text endast i syfte att sprida informationen.

Vår grannsamfällighet Aida (andra sidan Kärrgränd) K-märktes samtidigt på samma sätt och på deras hemsida finns lite mer information om K-märkningen, se http://www.samfaida.se/k-markning/

Senast uppdaterad 2023-08-17.
Fil Typ Storlek
Information K-märkning sid 1.pdf PDF-fil 4.07 MB
Information K-märkning sid 2.pdf PDF-fil 2.88 MB
K-märkning Kälvesta.pdf PDF-fil 4.82 MB