Olja / Vatten

Förklaring till oljedebitering och oljeklasser
Debiteringen av olja inom Traviata samfällighet bygger på en preliminär debitering i samband med att medlemsavgiften debiteras (12 ggr per år). För att fastställa den korrekta avgiften för respektive fastighet görs en avläsning av fastighetens oljemätare i början av maj varje år (den årliga oljeförbrukningen räknas inte per kalenderår utan räknas från maj månad, dvs efter årsstämman). Kostnaden för den verkliga förbrukningen jämförs då med vad som debiterats preliminärt. Om man har betalat för mycket under året återbetalas det man betalat för mycket, har man å andra sidan betalat för lite får man en extra avgift i samband med medlemsfaktureringen i juni. Det oljepris som används i beräkningen är ett genomsnittligt pris för samfällighetens kostnad för oljeinköp (dvs total inköpskostnad för olja dividerad med totalt antal liter).
Den preliminära debiteringen utgår från den oljeklass fastigheten har (anges i debiteringslängden som presenteras i samband med årsstämman).

    För närvarande finns tre oljeklasser: (den beräknade oljemängden justeras varje år beroende på tidigare års förbrukningar)

  • Klass A: ca 1950 liter/år (passar de med enbart olja som uppvärmning)
  • Klass C: Ingen olja inkopplad (elvärme, värmepump eller liknande)
  • Klass D: ca 1000 liter/år (passar de som använder olja som komplement till annan uppvärmning)

Valet av klass A eller D påverkar inte den slutgiltiga oljekostnaden för fastigheten utan endast det preliminära beloppet som betalas. I samband med avstämningen är det alltid den totalt inbetalda summan som avgör om man får pengar tillbaka eller ej. Om man under året byter uppvärmningssystem går det bra att ändra oljeklass - Kontakta styrelsens oljeansvarig.

Räkneexemplen nedan klargör förhoppningsvis resonemanget:
En fastighet som under året tillhört oljeklass A har totalt under året betalt 22250 kr i oljeavgift.
Den totala förbrukningen under året (i samband med avläsningen) var 2283 liter
Samfällighetens genomsnittliga oljepris är 10,90 kr/liter
Den verkliga kostnaden för fastigheten är då 2283 x 10,90 = 24885 kr
Fastighetsägaren får då betala ytterligare 2635 kr (22250 - 24885 = -2635 )

En fastighet har under året bytt oljeklass från A till C. De första tre inbetalningarna var enligt oljeklass A, sedan byttes värmesystemet och de två sista inbetalningarna var enligt klass C. Under året har fastighetsägaren då betalt in sammanlagt 13350 kr i oljeavgift.
Den totala förbrukningen under året (i samband med avläsningen) var 668 liter
Samfällighetens genomsnittliga oljepris är 10,90 kr/liter
Den verkliga kostnaden för fastigheten är då 668 x 10,90 = 7281 kr
Fastighetsägaren får då tillbaka 6069 kr (13350-7281=6069)

Avvecklingsplan för olja
Sedan några år tillbaka har användningen av olja inom föreningen minskat. Fler hushåll väljer att gå över till alternativa uppvärmningssystem till exempel elpanna, luft-luftaggregat eller luft-vattenaggregat. Några fastigheter har också valt att borra för bergvärme. Enligt beslut på årsstämman 2021 ska oljeanläggningen vara avvecklad senast 31 december 2025. Avvecklingen kan ske tidigare om ingen längre använder oljeuppvärmning.

Hur hanteras oljan när man flyttar?
Samfälligheten gör ingen avläsning eller deldebitering av fastigheter som byter ägare, detta är något som måste regleras mellan fastighetsägarna genom en överenskommelse. Den primära anledningen är att vårt räknesätt bygger på samfällighetens totala oljekostnader under året samt fastigheternas totala inbetalningar och förbrukning under hela året.

Vill man göra ett överslag i samband med flytt kan man själv läsa av sin mätare och räkna hur många liter som förbrukats sedan senaste avläsningen (har du inte dessa siffror kan ansvarig för oljeavräkningen hjälpa dig med det).
Multiplicera det med aktuellt diesel-pris, detta ger ett ganska bra riktmärke för den del av oljan du själv förbrukat.
Jämför sedan med det belopp för olja du hittils betalt in till samfälligheten.

Om det visar sig att du betalt in för mycket - innan du begär pengar av köparen, tänk då på att en diskussion kring någon enstaka tusenlapp kan upplevas väldigt snålt efter en affär på 2 - 3 miljoner kr. Det är dock viktigt att berätta för den nya fastighetsägaren hur debiteringen fungerar för att minska risken för problem i samband med avstämningen.

Kom ihåg att alltid göra en avläsning av olja/vatten tillsammans med den nya fastighetsägaren i samband med ägarbytet. På det sättet har ni en gemensam referens om det skulle uppstå diskussioner i samband med avstämningen.

Ansvarsfördelning vatten
Samfälligheten ansvarar för vattenledningar inom området dock ej inom enskilda fastigheter. Gränsen mellan fastighetens och samfällighetens ansvar går i princip där huvudledningen och fastighetens matarledning möts. Dock brukar samfälligheten stå för avstängningskran samt mätare i enskild fastighet.

Vattenavräkning
Samfälligheten köper vatten som distribueras ut till varje fastighetsägare. Fastighetsägaren betalar en preliminär avgift som sedan räknas av i samband me avläsningen i slutet av maj varje år.
Kostnaden för vattnet i varje fastighet baseras på varje fastighets förbruking enligt vattenmätaren. Denna mätare läses av varje år normalt under perioden april/maj för att sedan regleras vid faktureringen 1 Juni. Den preliminära avgiften för vatten fastslås vid varje årsstämma. Avräkningen sker sedan nästkommande år.

Avstängning av vatten
I källaren vid pannrummet i varje fastighet finns en avstängningskran som som används när man behöver stänga av vattnet vid egna reparationsbehov. Denna stänger endast av vattnet till den enskilda fastigheten.

Enskilda fastighetsägare måste ibland byta avstängningskran i sin fastighet då måste oftast den centrala avstängningsventilen användas. Ofta uppstår detta behov när man har tagit hem en hantverkare som skall stänga av vattnet i fastigheten och blir tvungen att stänga av centralt pga dålig eller trasig avstängningskran i den enskilda fastigheten.

Senast uppdaterad 2023-05-08.